Tuetut ja valvotut tapaamiset sekä valvottu vaihto

Työskentely perustuu sekä sosiaalihuolto- että lastensuojelulakiin.

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) takaa lapsen oikeuden tavata vanhempaansa. Lasta myös suojataan vahingollisilta tapaamisilta. Huoltajuudesta ja tapaamisoikeudesta tehtyjä päätöksiä valvotaan ja noudatetaan, jottei lapsi vieraantuisi muualla asuvasta vanhemmastaan.

Lastensuojelulain 54 §:n mukaan sijaishuollossa olevalle lapselle on turvattava hänen kehityksensä kannalta tärkeät, jatkuvat ja turvalliset ihmissuhteet. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tekee päätöksen yhteydenpidon rajoittamisesta. Päätös tehdään aina, kun on kyseessä tuettu tai valvottu tapaaminen tai vaihto.

Tuetut ja valvotut tapaamiset

Työntekijöiden tulee kyetä turvaamaan lapsen edun toteutuminen tapaamisissa. Lapsen tulee kokea olonsa turvalliseksi ja mahdollisimman luontevaksi. Työntekijät auttavat lapsen ja hänen vanhempansa välisessä vuorovaikutuksessa ja opastavat vanhempaa käytännön asioissa ja lapsen hoidossa tarvittaessa. Lapsella ja vanhemmalla tulee olla mahdollisuus keskinäiseen yhdessäoloon kuitenkin niin, että valvoja pystyy seuraamaan tilannetta ja tarvittaessa puuttumaan tapaamisen kulkuun. Työntekijät ovat velvollisia keskeyttämään tapaamisen lapsen edun sitä vaatiessa. Valvovan työntekijän tulee päättää, että tapaamista ei aloiteta tai vaihtoa ei suoriteta, jos se on välttämätöntä lapsen edun vuoksi.

Tuetun ja valvotun tapaamisen aikana ei hoideta vanhemman tai lapsen muun läheisen asioita. Tapaamisen keskiössä tulee olla lapsi ja hänen tarpeensa, ja työntekijät ovat mahdollisimman neutraaleita suhteessa vanhempiin ja lapsen tilanteeseen. Työntekijät eivät arvioi lapsen tai vanhempien kanssa tapaamisten tarpeellisuutta. Tuetun ja valvotun tapaamisen kesto ja tapaamispaikka on sovittu etukäteen. Tapaamisen keston ei aina tarvitse olla sama, vaan se voi etukäteen sovitusti vaihdella lapsen iän, kehitystason ja voinnin mukaan.

Tapaamisissa lapsella tulee olla hänen kehitystasoaan vastaavia leluja, pelejä ja/tai muita toimintamahdollisuuksia. Yhteinen tekeminen ja puuhastelu ovat tärkeitä, kun lapsi ja vanhempi rakentavat keskinäistä suhdettaan. Tapaamispaikan on hyvä olla kodinomainen ja normaalin arjen kanssakäymisen mahdollistava.

Valvottu vaihto mahdollistaa lapsen siirtymisen toisen vanhemman luokse tapaamispäätöksen mukaisesti, turvallisesti ja lapsen kannalta ristiriidattomasti. Valvottu vaihto voidaan määrätä tai sopia järjestettäväksi tilanteissa, joissa varsinainen tapaaminen sujuu normaalisti vanhemman kotioloissa, mutta tapaamisista sopimiseen tai lapsen nouto- ja palautustilanteeseen liittyy ongelmia.

Lue lisää:
Valvotut tapaamiset